Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Reglement Huissense Carnavalsoptocht

Voor deelname aan de carnavalsoptocht in Huissen is door de organisator van de optocht, Stichting Huissens Carnavals Gezelschap De Kraonige Zwaone, een reglement opgesteld. De leden van de optochtcommissie zijn door de stichting aangewezen als direct toezichthouder gedurende de optocht.

De inschrijver/deelnemer van de optocht verklaart, door ondertekening van het inschrijfformulier deelname optocht, kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en zich aan het gestelde in het reglement te houden en de voorwaarden na te leven op straffe van uitsluiting van deelname aan en verwijdering uit de optocht.

Uitsluiting geschiedt door de organisator van de optocht, al dan niet in samenwerking met de politie.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie.

Algemene regels voor deelname aan de optocht:

 1. Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving van deelname, een door de optochtcommissie verstrekt startnummer is verkregen. Het startnummer, dient op duidelijk voor een ieder zichtbare wijze te zijn bevestigd aan de carnavals / praalwagen, dan wel te worden meegedragen.
 2. De optochtcommissie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
 3. De optochtcommissie houdt zich het recht voor om deelnemers uit de optocht te weren of te verwijderen die niet voldoen aan de bepalingen van dit regelement of niet voldoen aan een carnavaleske uitstraling.
 4. Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die discriminerend en/of aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen, religies en dergelijke, dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 5. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de organisator en de gemeente Lingewaard.
 6. Het opstellen van de optocht geschiedt tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Aanvang optocht zal om 13.45 uur plaatsvinden. Het officiële startschot uit het Gilden kanon zal om 14.11 worden gelost.
 7. Het opstellen van de optocht vindt plaats op een door de optochtcommissie aangegeven locatie.
 8. De optochtcommissie bepaalt de indeling /volgorde in de optocht. Hierover is geen discussie mogelijk.
 9. Het is de deelnemers niet toegestaan om propaganda te maken voor politieke partijen en/of groepen.
 10. De deelnemers dienen alle aanwijzingen gegeven door de optochtcommissie, politie en brandweer terstond en stipt op te volgen.
 11. Het is niet toegestaan om zwerfvuil en carnavalsspullen op en/of langs de route achter te laten.
 12. De hoogte van de carnavalswagens bedraagt max. 3.80 meter. 
 13. De breedte bedraagt max. 3.00 meter. 
 14. Er zijn max. 20 personen op de wagen toegestaan.
 15. Er geldt een verbod op levende have in de optocht!

Veiligheid:

 1. Alle deelnemers dienen de eigen veiligheid, die van andere deelnemers alsmede van de toeschouwers te waarborgen.
 2. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de optochtcommissie direct op te volgen.
 3. Aan voertuigen van overheidsinstanties en hulpverlenende instanties dient te allen tijde ongehinderde doorgang worden verleend.
 4. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder van een tractor, vracht- of personenauto in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie. Op verzoek van politie moet ter plaatse een geldig verzekeringsdocument kunnen worden overlegd. Sommige verzekeraars verbieden deelname aan optochten zonder vooraf verkregen toestemming.
 5. Defecte voertuigen dienen zo snel mogelijk de optocht te verlaten.
 6. Groepen deelnemers waarin jeugdigen vertegenwoordigd zijn met een leeftijd van 12 jaren of jonger, worden door tenminste 2 volwassenen begeleid gedurende de tijd dat aan de optocht wordt deelgenomen.
 7. Het is de deelnemers niet toegestaan om van de vastgestelde route af te wijken.
 8. Het is niet toegestaan om andere materialen dan confetti, serpentine en kleine versnaperingen te strooien. Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en mest zijn verboden i.v.m. de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers. 
 9. Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.
 10. Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen.
 11. Het meevoeren van glaswerk en/of andere zaken die gevaarlijk zijn of kunnen zijn, is niet toegestaan.
 12. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, aan de voor- dan wel achterzijde, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder.
 13. De objecten die op/aan de carnavals-/praalwagens bevestigd zijn dienen voldoende veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de wagen.
 14. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 15. Bij wagens waarop personen worden vervoerd, moet een deugdelijke reling ter beveiliging zijn aangebracht. Deze wagens dienen ook als zodanig verzekerd zijn. Max. 20 personen zijn toegestaan.
 16. Bestuurders van voertuigen blijven altijd bij hun voertuigen. Carnavalswagens worden nooit onbeheerd achtergelaten.
 17. De technische staat van de carnavalswagens en/of voertuigen moet zodanig zijn dat de optocht veilig kan verlopen voor toeschouwers en deelnemers.
 18. Open wielen dienen vanwege hun gevaar voldoende afgeschermd te zijn tot op een hoogte van maximaal 25 centimeter, gemeten vanaf het wegdek.

Alcohol:

 1. De optocht mag geen drankfestijn zijn.
 2. Gebruik van alcohol tijdens de optocht is op grond van het gestelde in de Algemene Plaatselijke Verordening ( Artikel 2.4.8. ) niet toegestaan.
 3. Uitdelen van alcohol aan jongeren beneden 18 jaar is niet toegestaan.
 4. Bestuurders van de carnavalswagens mogen geen alcohol genuttigd hebben.
 5. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd en van deelname worden uitgesloten. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan de optochtcommissie.
 6. Aan de optocht doen alleen carnavalswagens mee. Wagens die uitsluitend als doel hebben om drinkende jongeren te vervoeren worden door de optochtcommissie uit de optocht geweerd.

Brandveiligheid: 

 1. Op elke carnavalswagen dient tenminste 1 goedgekeurde poederblusser met een inhoud van minimaal 6 kg ABC-poeder aanwezig te zijn. 
 2. Deelnemers die gebruik maken van een aggregaat en/of hydraulische apparatuur zijn eveneens verplicht een dergelijk brandblusapparaat mee te voeren.
 3. In geval dat stroomaggregaten worden gebruikt is het bijvullen van deze aggregaten tijdens de deelname aan de optocht in niet toegestaan.
 4. De stroomaggregaten dienen te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking. 
 5. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke en goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt. 
 6. Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen  zo veel mogelijk te worden beperkt.
 7. Het gebruik van open vuur en vuurwerk, alsmede het gebruik van licht ontvlambare goederen en/of kleding is niet toegestaan.

Muziek:

 1. Het ten gehore brengen van carnavaleske muziek is zeer wenselijk, doch wel tot een aanvaardbaar geluidsniveau voor de andere optochtdeelnemers, de toeschouwers en omwonenden. 
 2. De geluidsinstallatie mag geen onnodige hinder of overlast veroorzaken en het gebruik is uitsluitend toegestaan gedurende de optocht.

Aansprakelijkheid en schade:

 1. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden schade en/of ongevallen, alsmede voor door deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 2. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de optochten en de daarbij gebruikte middelen. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 3. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De deelnemer aan de optocht vrijwaart de Stichting van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit deelname aan de optocht.
 5. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers aan de optocht.