Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

  Plaotje 1

Stad praote’ien Huusse’? Jao… Hánne!

  Plaotje 2
Ik prót Huusses… gèj òk, wor!
 Nog niet aanwezig Plaotje 3

?

  Plaotje 4

Huissen blief’ HUUSSE’! Krék geraoie!

  Plaotje 5

Òk üt Huuse? Van wie zie gèj d’r één?

 Nog niet aanwezig Plaotje 6

?

  Plaotje 7

HUUSSE’….. a’j d’r mor bun’!

  Plaotje 8

Huusse’mikgin erremoei!

  Plaotje 9

Huusse’, stòt de miene mòr um!

  Plaotje 10

,,Hej gieng kaolmüs onder”

Nog niet aanwezig  Plaotje 11

?

Nog niet aanwezig  Plaotje 12

?

  Plaotje 13

Laot ze mor mòjjeke’

  Plaotje 14 (of toch 15)

Ieder nääi zien eige’ näödje

  Plaotje 15 (of toch 14)

Hèj nim’ de kuijerlatte’

  Plaotje 16

Kèrl, lao’ we ‘t afpruuve’

  Plaotje 17

“Hèj hèt ‘t aon ‘t stiksel aon”

  Plaotje 18

“Hèj lup te hüjje’ me’ zien huije

  Plaotje 19

Huusse’ lit zich nie’ verkoetele’

  Plaotje 20

Ik kan ‘n vèèr van de moel blaoze’ 

  Plaotje 21

Lig niet te joechjagge!

  Plaotje 22

Lig nie’ te spèlleke’

  Plaotje 23

Bun gèj ôk op schabbertjebonk?

  Plaotje 24

Lig nie’ te gajjere

  Plaotje 25

,,Wôn gèj ôk ien ‘n gäske”

  Plaotje 26

Lig nie’ te netse’

  Plaotje 27

Kèrl wa’n dojjer

  Plaotje 28

Ik zie zo vül as ‘n hekke